AGM-45 Shrike

I photographed this AGM-45 Shrike missile at the NMoUSAF.


AGM-45 Shrike

NMoUSAF 2018